Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) betreffende of verband houdende met dienstverlening door Rechtuitgelegd.

1 RECHTUITGELEGD
RECHTUITGELEGD is een zelfstandige onderneming, met als doel het leveren van adviezen en ondersteuning op juridisch, financieel en administratief gebied .

2 Algemeen
2.1 Waar in deze algemene voorwaarden over “Opdrachtgever” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan elke particulier/natuurlijke of rechtspersoon die met RECHTUITGELEGD in een contractuele relatie staat of komt te staan in verband met door RECHTUITGELEGD te verrichten werkzaamheden als omschreven in artikel 4.

2.2 Indien Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden niet door RECHTUITGELEGD geaccepteerd.

2.3 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid van alle bepalingen. De andere bepalingen blijven geldig.

3 De rechtsverhouding
3.1 Op alle door RECHTUITGELEGD aanvaarde opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, mag RECHTUITGELEGD ervan uitgaan dat de bestuurders, stafleden en (andere) werknemers van Opdrachtgever bevoegd zijn om (mondeling) afspraken te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht.

3.2 De relatie tussen RECHTUITGELEGD en Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens RECHTUITGELEGD werkzaam zijn of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.

4 Adviezen, diensten en producten
4.1 De door RECHTUITGELEGD in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte adviezen, verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en producten (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “de werkzaamheden”) zijn bestemd voor Opdrachtgever en voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring van RECHTUITGELEGD.

4.2 Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4.3 De Opdrachtgever stelt RECHTUITGELEGD alle gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Indien deze gegevens niet, niet tijdig of niet volledig worden verstrekt, heeft RECHTUITGELEGD de bevoegdheid de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen volgens het overeengekomen (uur)tarief.

5 Honorarium en Betaling
5.1 Partijen maken vooraf afspraken over de vergoeding. De vergoeding kan worden vastgesteld op basis van ‘no cure no pay’, of op basis van een ‘fixed price’ - totaal bedrag voor de levering van bepaalde diensten, of op basis van het aantal bestede uren. Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst anders zijn overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Het honorarium is excl. BTW, tenzij anders afgesproken. Secretariaatskosten, reiskosten en/of andere bijkomende kosten worden alleen in rekening gebracht indien daar vooraf afspraken over zijn gemaakt.

5.2 De declaraties dienen binnen vijftien dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder enig beroep van Opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening.

5.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever automatisch in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 RECHTUITGELEGD heeft het recht het door haar gehanteerde honorarium voor de werkzaamheden te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie na de verhoging.

6 Beperking van aansprakeIijkheid
6.1 RECHTUITGELEGD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat RECHTUITGELEGD is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2 RECHTUITGELEGD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot twee maal de factuurwaarde over de periode van één maand. 

6.3 Aansprakelijkheid van RECHTUITGELEGD voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.

7 Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij Opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van RECHTUITGELEGD leidende gebeurtenis.

8 Derden
Voor zover door RECHTUITGELEGD bij de uitvoering van een opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. RECHTUITGELEGD is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. RECHTUITGELEGD is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen RECHTUITGELEGD, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart RECHTUITGELEGD tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan RECHTUITGELEGD gegeven opdracht.

10. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door RECHTUITGELEGD in de uitvoering van de opdracht opgestelde documenten voor Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever. Het auteursrecht op alle door RECHTUITGELEGD onder eigen naam en/of in eigen tijd opgestelde al dan niet op de voor Opdrachtgever geleverde diensten gebaseerde producten berust bij RECHTUITGELEGD. Het is, behoudens verplichtingen met betrekking tot geheimhouding, mogelijk dat RECHTUITGELEGD onderdelen van documenten, die voor een bepaalde Opdrachtgever zijn opgesteld, voor een andere opdrachtgever gebruikt.

11. Beëindiging
Zowel Opdrachtgever als RECHTUITGELEGD kunnen de opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Bij beëindiging van de opdracht dient Opdrachtgever alle uitstaande declaraties en het nog uitstaande honorarium te voldoen.

 

Rechtuitgelegd  •  Dorpsstraat 15  •  2761 AB  Zevenhuizen ZH
Mr. Marjolijn de Vries • T 0180 - 63 43 83 • info@rechtuitgelegd.nl • KvK Rotterdam 63498944 • disclaimer
 

© 2015 Rechtuitgelegd | Realisatie: Graficin